Loading
Form preview picture

Get Nabovarsel - Direktoratet For Byggkvalitet

Nabovarsel Nullstill sendes til ber rte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles pbl 21-3 Til nabo/gjenboer Tiltak p eiendommen Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed Som eier/fester av Kommune Eier/fester Det varsles herved om Nybygg Anlegg Endring av fasade Riving P bygg/tilbygg Skilt/reklame Innhegning mot veg Antennesystem Bruksendring Oppretting/endring av matrikkelenhet eiendomsdeling eller bortfeste Arealplaner Vegloven Midlertidig bygning konstruksjon eller anlegg Annet Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunale vedtekter Vedlegg nr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed Som eier/fester av Kommune Eier/fester Det varsles herved om Nybygg Anlegg Endring av fasade Riving P bygg/tilbygg Skilt/reklame Innhegning mot veg Antennesystem Bruksendring Oppretting/endring av matrikkelenhet eiendomsdeling eller bortfeste Arealplaner Vegloven Midlertidig bygning konstruksjon eller anlegg Annet Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunale vedtekter Vedlegg nr. B Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Navn p plan Beskriv n rmere hva nabovarslet gjelder Q Sp rsm l vedr rende nabovarsel rettes til Foretak/tiltakshaver Kontaktperson navn E-post Telefon Mobil S knaden kan ses p hjemmeside ikke obligatorisk Merknader sendes til Eventuelle merknader skal v re mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig s ker/tiltakshaver skal sammen med s knad sende innkomne merknader og redegj re for ev. endringer. Ansvarlig s ker/tiltakshaver skal sammen med s knad sende innkomne merknader og redegj re for ev. endringer. Navn Postadresse Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra til Dispensasjonss knad/vedtak Situasjonsplan D Tegninger snitt fasade E Andre vedlegg Ikke relevant Underskrift Sted Dato Gjentas med blokkbokstaver Blankett 5154 Bokm l Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01..

How It Works

sker rating
4.8Satisfied
21 votes

How to fill out and sign Poststed online?

Get your online template and fill it in using progressive features. Enjoy smart fillable fields and interactivity. Follow the simple instructions below:

Experience all the advantages of completing and submitting documents on the internet. With our platform filling in Nabovarsel - Direktoratet For Byggkvalitet will take a matter of minutes. We make that achievable through giving you access to our full-fledged editor effective at altering/correcting a document?s initial textual content, inserting special boxes, and e-signing.

Complete Nabovarsel - Direktoratet For Byggkvalitet within a few minutes by simply following the recommendations below:

 1. Choose the template you will need from the library of legal forms.
 2. Click the Get form key to open the document and start editing.
 3. Fill out all of the necessary boxes (they are yellowish).
 4. The Signature Wizard will allow you to insert your e-autograph as soon as you have finished imputing data.
 5. Insert the date.
 6. Check the entire form to be certain you have filled in everything and no corrections are needed.
 7. Press Done and download the resulting form to the device.

Send your Nabovarsel - Direktoratet For Byggkvalitet in a digital form as soon as you finish filling it out. Your data is well-protected, as we keep to the newest security standards. Become one of numerous satisfied users that are already completing legal forms right from their houses.

Get form

Experience a faster way to fill out and sign forms on the web. Access the most extensive library of templates available.

Get This Form Now!

Use professional pre-built templates to fill in and sign documents online faster. Get access to thousands of forms.

Ensure the security of your data and transactions

USLegal fulfills industry-leading security and compliance standards.

 • VeriSign logo picture

  VeriSign secured

  #1 Internet-trusted security seal. Ensures that a website is free of malware attacks.

 • Norton logo picture

  Norton Secured

  The highest level of recognition among eCommerce customers.

 • Accredited Business

  Guarantees that a business meets BBB accreditation standards in the US and Canada.

 • TopTenReviews logo picture

  TopTen Reviews

  Highest customer reviews on one of the most highly-trusted product review platforms.